نفت کوره یا مازوت ( Mazut ) یکی از هیدروکربن‌های نفتی است که در مراحل تصفیة نفت خام پس از اتر، بنزین و نفت چراغ بدست می‌آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می‌شود. اساسا این ماده در دسته ی ششم استاندارد مواد نفتی(دسته ی پسماندی با ویسکوزیته ی بالا که به پیش گرمایی 104 تا 120 درجه ی سلسیوس نیازمندند.) دسته بندی می گردد ،اما قیمت بسیار ارزان این ماده، کاربری ِ آن را در بسیاری از صنایع،اجتناب ناپذیر کرده است. کاربری اساسی ِ نفت کوره یا مازوت به شرح زیر است؛

·          ماده سوختنی برای موتورهای دیزل و برخی نیروگاه‌ها و کوره حمام‌ها و تنور نانوایی‌ها

·         سوخت ِ اصلی ِبویلر های عظیم

  مازوت ها بر حسب درصد گوگرد موجود در آنها ،که به ماده ی خام نفتی و محل استخراج بستگی دارد، در چهار گروه،دسته بندی می شوند.

·         مازوت باگوگرد بسیار کم با درصد گوگرد 0.5 %.

·         مازوت با گوگرد کم با درصد گوگرد 0.5 الی 1.0 %.

·         مازوت با گوگرد نرمال با درصد گوگرد 1.0 الی 2.0 %.

·         مازوت با گوگرد زیاد با درصد گوگرد 2.0 الی 3.5 %.

<