جملاتی از ایلان ماسک

If the rules are such that you can not progress, you have to fight the rules

اگر قوانین به گونه ای است که نمی توانید پیشرفت کنید باید با قوانین بجنگید.

Starting a company is like baking a cake, you have to have all the necessary ingredients in the right proportions

راه اندازی شرکت درست مانند پختن کیک است، شما باید همه مواد لازم را به نسبت مناسب در اختیار داشته باشید.

Always think about how you can do things better, keep questioning yourself

دائما به این فکر کنید که چگونه می توانید کارها را بهتر انجام دهید، به زیر سوال بردن خودتان ادامه دهید.

If doing something is very important, even if you are unlikely to succeed, you should do it

اگر انجام کاری خیلی مهم است، حتی اگر احتمال موفقیت شما کم باشد، باید آن را انجام دهید.

Being an entrepreneur is like eating a piece of glass and staring at the abyss of death

کارآفرین بودن مثل خوردن خرده شیشه و خیره شدن به پرتگاه مرگ است.

When you care about something, you will still do it, even if it does not work out in your favor

وقتی شما برای چیزی اهمیت کافی قائل باشید، حتی اگر شرایط به نفعتان هم نباشد بازهم آن را انجام خواهید داد.

 

 

The brand is just a feeling and the feeling will come true over time

برند تنها یک احساس است و احساس در طول زمان با واقعیت منطبق خواهد شد.

Initiate and advance innovation-related work. Passion and selection of people involved

شروع و پیشبرد کار وابسته به نوآوری. اشتیاق و انتخاب افرادی دست اندر کار است.

Starting and growing a business is as much about the innovation, motivation and determination of the people behind it as the products they sell

راه اندازی و رشد یک تجارت به همان اندازه نوآوری ، انگیزه و عزم افراد پشت سر آن است که محصولی که می فروشند.

You get paid directly for the difficulty of solving the problem

شما به طور مستقیم با دشواری مشکلی که حل می کنید دستمزد دریافت می کنید.

 

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است