تولید و تامین قیر های محلول با ویسکوزیته مختلف از جمله mc250و مطابق آنالیز ارائه شده زیر و همچنین به سفارش مشتری برای پیمانکاران محترم و صادراتی موجود است.

 

قیر-محلول