کک کلسینه ی ترکمنستان به صورت cpc دانه بندی شده، در بسته بندی های یک تنی و یا به سفارش مشتری در کیسه های لمینتی ۲۵ کیلو ، با دانه بندی مختلف طبق آنالیز زیر قابل ارائه است،

 

کک- کلسینه -ترکمنستان